Autiwerking

Onze visie op onderwijs voor leerlingen met autismespectrumstoornissen

Autistisch denken is anders denken

Personen met een autismespectrumstoornis (of ASS) hebben kwalitatieve tekorten op 3 domeinen: communicatie, sociale omgang en stroef denkvermogen. Aan de basis van deze problemen ligt het autistisch denken. Mensen met ASS selecteren en verwerken de informatie die zij opnemen anders dan mensen zonder ASS. Zij hebben het moeilijk om rekening te houden met de context, zij richten zich op details. Dit anders denken leidt tot:

 • moeilijk samenvoegen van prikkels tot een zinvol geheel
 • zich richten op het letterlijk waarneembare
 • moeilijk vatten van betekenissen
 • problemen om zichzelf te verplaatsen in het standpunt van de ander
 • niet vlot verlopen van processen als plannen, organiseren en oplossen van problemen

Onderwijs aan leerlingen met ASS in De Lage Kouter

Vanuit het bewustzijn dat leerlingen met ASS een zeer specifieke ondersteuningsvraag hebben, willen we binnen de school extra aandacht hebben voor het onderwijs en de begeleiding van deze leerlingen.

Onze leerlingen worden in OV3 voorbereid op het werken in het gewone arbeidscircuit en integratie in de maatschappij (leren werken, leren leren, leren kiezen, leren leven). Voor onze leerlingen met ASS is dit niet evident en is er extra ondersteuning, hulp en opvolging nodig. Er is gezamenlijk overleg nodig met betrekking tot de vaardigheden die een leerling met ASS kan verwerven naar latere tewerkstelling toe. Dit impliceert een aanpassing van het programma naargelang hun noden.

We willen een begeleidingsaanbod voorzien specifiek voor leerlingen met ASS door:

 • Extra aandacht voor intake en onthaal op school.
 • Investeren in een basisklimaat (organisatie van de omgeving) dat autismevriendelijk is.
 • Het onderwijsaanbod zoveel mogelijk afstemmen op de ondersteuningsvraag.
 • Initiatieven nemen om de kennis rond autisme bij het team te verruimen.
 • Bruggen leggen met de autiwerking OV1-OV2-KABAS.
 • Structureel werken aan de aanpassing van de omgeving.
 • Uitwerken en verfijnen van het IHP (beeldvorming en handelingsplan) rekening houdend met de specificiteit van de problematiek.
 • Initiatieven nemen om de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de werking.
 • Blijvend oog hebben voor de sterktes en specifieke moeilijkheden die gepaard gaan met ASS.
 • Ondersteuning voorzien die flexibel tegemoet komt aan hun mogelijkheden.

We streven ernaar deze visie uit te werken in nauwe samenwerking met de autiwerking OV1-OV2, het CLB, de leerling zelf en de ouders.

Extra aandacht voor intake en onthaal op school

Inschrijving kan op basis van een vermoeden van een autismespectrumstoornis (er is geen formele diagnose nodig). Dan kan een leerling met OV3-type 1 of type basisaanbod bij ons terecht. De leerlingen met een diagnose ASS hebben een OV3-type 9 attest (advies CLB).

Inschrijvingen van leerlingen met een vermoeden of diagnose krijgen extra aandacht:

 • Inschrijving en rondleiding gebeurt door de interne begeleider ASS of iemand van het kernteam ASS.
 • We proberen een zicht te krijgen op de noden van de leerling en kijken welke specifieke begeleiding en aanpak er reeds is en kan geboden worden in de toekomst.
 • Extra aandacht bij de overstap naar Kouter Kortrijk om continuïteit van begeleiding te verzekeren:
  • info uitwisselen met de vorige school
  • bevraging ouders
  • rondleiding leerling
  • bevraging leerling
  • kennismakingsmoment vóór 1 september

Samenwerking met de ouders

Wij vinden het belangrijk om samen te werken met de ouders en daarom proberen wij de ouders in de mate van het mogelijke te betrekken bij de individuele onderwijsaanpak.

 • Ouders krijgen tips met betrekking tot de ondersteuning van hun kind in de thuissituatie.
 • Ouders worden betrokken bij de overgang naar een andere klas.
 • Ouderavonden en informatiebijeenkomsten worden georganiseerd om ouders in te lichten maar ook om ouders in contact te brengen met elkaar en de school.